Envia-ho a un amic:   |  Imprimeix: 
Comparteix :    | 


càrrecs amb dedicació exclusiva

càrrecs amb dedicació exclusiva


  • L’Ajuntament en Ple, en sessió ordinària del 04 de juny de 2012, va adoptar acord pel qual es va determinar el nombre i règim econòmic dels càrrecs de la Corporació Municipal amb règim de dedicació exclusiva temporal, la part dispositiva del mateix, diu el següent:

     

    PRIMER. Determinar en nombre d’un, el lloc reservat a Regidor d’esta Corporació Municipal que exercirà les responsabilitats de dirigir els aturats contractats a través dels programes per a pal·liar l’atur, en l’execució de les tasques i/o treballs que tinguen que realitzar, amb règim de dedicació exclusiva temporal, màxim tres mesos de l’estiu.
  • SEGON. Determinar, dins de la consignació global continguda en el pressupost, la quantia de les retribucions que correspondrà a eixe lloc, per similitud amb el lloc de la plantilla d’encarregat de la brigada d’operaris de serveis municipals diversos:
  • TERCER. Sol·licitar a l’interessat que siga designat per l’Alcaldia l’acceptació expressa de l’exercici del seu càrrec en el règim de la dedicació assenyalada i comunicar-ne l’acceptació al Ple en la primera sessió que celebre.
  • QUART. Publicar anunci del present acord en el Butlletí Oficial de la Província amb expressió del règim retributiu.
  • CINQUÉ. El present acord entrarà en vigor, una vegada s’inicien els programa per a pal·liar l’atur estacional, una volta l’Alcaldia determine el regidor/a que ha de ser designat en dedicació exclusiva temporal.

 


CÀRREC DEDICACIÓ RETRIBUCIONS  BRUTES TRES MESOS: Regidor 100% 4.152,00 € Encarregat de brigada serveis municipals diversos Estes quanties s’augmentaran anualment en el mateix percentatge que s’incremente per a la resta de personal al servei d’este Ajuntament. [font WEB MUNICIPAL]